Kjøpsvilkår

KJØPSVILKÅR

Vilkår for kjøp hos Fearless Mind AS (fearlessmind.academy)

Fearless Mind AS har alltid 14 dagers åpent kjøp for å finne ut om det er riktig produkt for deg. Ved booking av foredrag og timer i senteret, skjer dette gjennom vår samarbeidspartner Athenas AS. 

 
Bestilling av timer i senteret og foredrag
Ved påmelding til timer i senteret og foredrag gjelder følgende: 

Avbestiller oppdragsgiver mellom 7-14 dager før dato for oppdraget, vil Fearless Mind AS fakturere 50 % av avtalt honorar ad forberedelseskostnader. Dersom oppdragsgiver avbestiller mindre enn 7 dager før dato for oppdraget, vil Fearless Mind AS fakturere 75 % av avtalt honorar. 

Ved bruk av Athenas AS er det deres bestemmelser som er gjeldende. 

Angrefrist/Avmelding

Live kurs og arrangementer:

Følgende gjelder for alle våre live kurs og arrangementer, også ved kjøp av billetter. Dere kan fritt melde dere av inntil 4 uker før kurs/arrangements dato, og foreløpig innbetaling vil bli refundert. Ved avmelding inntil 3 uker før, refunderes 75%. Inntil 2 uker før refunderes 50%. Inntil 1 uke før refunderes 25%. Ved avmelding innenfor siste uke refunderes ingenting.

Ved avmelding senere enn 3 uker før kurs/arrangements dato, der fullstendig kursavgift ennå ikke er innbetalt, vil den respektive prosentsats bli fakturert og innkrevd i henhold til betingelsene over.

Ved sykdom, kan egen reiseforsikring dekke – mot legeattest. Konferer forsikringsselskapet deres.

Nettbaserte produkter:
For våre nettbaserte kurs tilbyr vi 14 dagers åpent kjøp. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes, på de vilkår som er nevnt under punktet ”Vilkår for refusjon”. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra.

Vilkår for refusjon
Du kan i løpet av 14 dager få hele beløpet refundert dersom våre nettbaserte produkter ikke oppfyller dine krav. Send en mail til [email protected] med en begrunnelse for hvorfor, så tilbakefører vi beløpet uavhengig av tilbakemelding. Din mening er viktig for oss, og ved å få informasjon om hva som kunne blitt forbedret, kan vi utvikle oss videre. 

Betaling
Betaling skjer via Bank-/Kredittkort eller faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Paypal og Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.


Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, trenger vi en tillatelse fra en forelder om dette er greit. 

 
Opphavsrett
Opphavsrett © Fearless Mind AS. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Fearless Mind sine nettsider og i våre kursportaler. 

 
Betingelser for bruk av nettbasert innhold
Du kjøper tilgang til det enkelte kurs sitt innhold i kursperioden. Våre produktet er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller det materialet som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Fearless Mind AS. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller i noe medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt. Dersom du er usikker på noe i forbindelse med dette, så ta kontakt med oss.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av oppgaver, lydfiler og liknende på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Våre nettbaserte kurs er individuelle program. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk på våre nettsider. Hvis du ønsker å ta et av våre kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta et av våre kurs, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem. Du kan da ta kontakt med oss for en eventuell grupperabatt. 

Konfidensialitet ved deltakelse på nettbaserte programmer
Dette er en gjensidig avtale om taushetsplikt mellom deg og deltakerne i kurset. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon. Ved å kjøpe våre kurs samtykker du i å respektere de samme rettighetene til våre andre kursdeltakere og representanter for Fearless MInd AS. 

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre kursdeltakere anses å være private.

 

Etiske retningslinjer ved coaching og veiledning
All informasjon om deg som privatkunde og kundeforholdet er konfidensielt. Det forutsettes at fokusperson/ene ikke har alvorlige traumer, depresjoner eller sykdommer. Disse vil bli henvist videre til kyndig fagpersonell. All klientinformasjon er mellom coach og fokusperson. Imidlertid vil konfidensialiteten anses som opphevet hvis det blir videreformidlet informasjon om alvorlige forbrytelser eller det mistenkes at klienten kan komme til å skade seg selv eller andre.

 

Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Fearless Mind AS garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt oss for dette. 

 

Ansvarsbegrensing
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Ved å kjøpe et av våre kurs aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

 

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

 

Ikke offentlig sverting
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

 

Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.


Oppsigelse
Ved å kjøpe et av våre produkter, samtykker du i at Fearless Mind AS kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

 
Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

 

Force majeur
Er Fearless Mind AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Fearless Mind AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Fearless Mind AS refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: [email protected]

Daglig Leder: Anja Hammerseng-Edin

Adresse: Fearless Mind AS, Elveveien 36, 3262 Larvik

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.